• Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin - Nguyễn Khanh Văn

    Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin - Nguyễn Khanh Văn

    Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin cung cấp một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về các vấn đề xung quanh bảo vệ các hệ thống tin học. Đồng thời các kiến thức cụ thể về các lĩnh vực riêng trong an toàn và bảo mật máy tính (computer securrity) cũng được giới thiệu ở mức độ tiệm cận chuyên sâu; qua đó người đọc có được một...

     226 p ictu 19/12/2015 237 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số