Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 1

Phần 1 giáo trình Hệ thống viễn thông gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày lý thuyết thông tin và mã hóa, môi trường truyền thông, tổng quan về hệ thống viễn thông, hệ thống thông tin điện thoại, hệ thống thông tin di động.