Bài giảng Biên tập audio và video: Phần 2 - Tạ Thị Thảo

Phần 2 của bài giảng Biên tập audio và video trình bày một số phương pháp biên tập video với After Effect và phương pháp biên tập âm thanh trong Adobe Premiere. Mời các bạn cùng tham khảo.